Urząd Gminy w Kęsowie

W związku z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy iż zobowiązuje się osoby wchodzące do siedziby Urzędu Gminy w Kęsowie zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcję rąk.

Jednocześnie informujemy, że w jednym pomieszczeniu urzędu nie może przebywać więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Ograniczenia nie stosuje się do:

  • Dzieci do ukończenia 13 roku życia
  • Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  • Osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie
  • Osób o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie
  • Osób wymagających pomocy tłumacza
  • Innych osób, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów