W dniu 12 września 2018r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+852 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 3.  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjnna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Wartość całkowita zadania: 721.784,36 złotych

Dofinansowanie: 434.514,18 złotych (60,20%)

Wkład własny Gminy Kęsowo: 287.270,18 złotych

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 31 sierpnia 2019 r.