W dniu 6 kwietnia 2020 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – II etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 3.  Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjnna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Wartość całkowita zadania: 1.843.227,01 złotych

Dofinansowanie: 1.566.742,95 złotych (85%)

Wkład własny Gminy Kęsowo: 276.484,06 złotych

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 30 czerwca 2021 r.