UG

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 18 września 2020 roku do 01 października 2020 nie zgłoszono uwag i opinii  do projektu Programu Współpracy na rok 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej