Drukuj
Kategoria: Aktualności
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Głównym powodem takiego wzrostu cen jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1579) , która weszła w życie 6 września 2019 r. nakładająca na gminy obowiązek wywozu od wszystkich mieszkańców odpadów w okresie od 1 kwietnia do 30 października raz na 14 dni, a od mieszkańców budynków wielolokalowych raz na 7 dni.


Pliki do pobrania: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. docx (wersja .pdf)


Podstawa prawna:

W związku z wyżej wymienionymi Uchwałami właściciele lub najemcy nieruchomości położonych w Gminie Kęsowo zobowiązani są zgodnie z Art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, ze zm.) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W formie:

W razie pytań kontakt z pracownikami Urzędu Gminy pod numerem telefonu:

W przypadku braku złożenia deklaracji zgodnej ze stanem faktycznym Wójt Gminy Kęsowo określi w/w opłatę w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z Art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427, ze zm.). W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim odpadów, wójt wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia.