Przebudowa drogi gminne

W dniu 22 czerwca 2020 roku Gmina Kęsowo podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego”.

W dniu 22 czerwca 2020 roku Gmina Kęsowo podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego”.Jest to zadanie związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

 

Projekt ten dofinansowany będzie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W  ramach zadania zostaną wykonane: budowa zadaszenia punktu zlewnego, utwardzenie terenu, montaż stacji zlewczej ścieków, ogrodzenie, kanalizacja sanitarna, zewnętrzna instalacja wodociągowa, instalacja oświetleniowa, a także zakupiony będzie sprzęt do obsługi i konserwacji.

Termin oddania inwestycji do użytkowania to 31.05.2022 r.

 

Całkowita wartość zadania: 462.418,16 zł

Dofinansowanie: 294.236,00 zł (63,63%)

Wkład własny gminy: 168.182,16 zł

 

prow 2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”