Komunikat Dyrektora PUP w Tucholi

W dniu 01 lutego 2021 r. w życie wchodzą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie których realizowana będzie 7 odsłona Tarczy antykryzysowej. Rozszerza ona listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w wysokości 5.000,00 zł., a także umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację otrzymały w grudniu 2020r. lub styczniu 2021 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie  od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

 

1. Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

  • którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, pod następującymi kodami: 47.71.Z; 47.72.Z, 47.81.Z; 47.82.Z; 47.89.Z; 49.39.Z; 52.23.Z; 55.10.Z; 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z;59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.11.Z; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.C; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z;85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z1; 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z;90.04.Z;91.02.Z;93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z.

1. )Tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach.

 

  • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego;
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020r.

2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 5.000,00 zł. – dotacja udzielana jest jednorazowo.

3. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez PUP na konto przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie spełni warunku wykonywania działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia – ma obowiązek zwrotu dotacji.

4. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy. Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż”.

6. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień        30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać telefonicznie pod numerem:  52 5590 815 oraz na stronie internetowej