Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie

30.06.2021 roku Gmina Kęsowo zakończyła inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250 do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – II etap”. Współfinansowana ona została z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Wskaźniki produktu:

Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] – 1,97 km

Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km] – 1,97 km

Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych[km] – 1,97 km

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów - 18 250 osób

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 5,39 ton, równoważnika CO2