UG

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 13 września 2021 roku do 27 września 2021 nie zgłoszono uwag i opinii do projektu programu współpracy na rok 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej