Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR

Gmina Kęsowo ogłasza nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem projektu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia należy składać w siedzibie urzędu Gminy Kęsowo do dnia 20 października 2021 r.

 

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub średniej
 • dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Kęsowo
 • dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, •
 • dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego zakupionego ze środków publicznych, pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • przenośny sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na 2 lata,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Dokumenty do pobrania: