Selektywna zbiórka odpadów

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kęsowo mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

 • papier;
 • metale;
 • tworzywa sztuczne;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
 • przeterminowane leki;
 • popiół;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i pojazdów ciężarowych;

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz popiół należy zbierać w atestowanych pojemnikach przystosowane do wywozu specjalistycznymi samochodami. Pojemniki zielone przeznaczone
do odpadów zmieszanych, pojemniki czarne lub metalowe przeznaczone są do popiołu.

Papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w workach
 o określonych kolorach:

 • kolor niebieski – dla worków i pojemników oznaczonych napisem „PAPIER” przeznaczonych
 • na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury;
 • kolor zielony - dla worków i pojemników oznaczonych napisem „SZKŁO” przeznaczonych na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • kolor żółty - dla worków i pojemników oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” przeznaczonych na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • kolor brązowy - dla worków i pojemników oznaczonych napisem „BIO” przeznaczonych na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te można także gromadzić w kompostownikach przydomowych, które należy tak zlokalizować aby nie powodowały uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

Przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punkcie aptecznym oraz przychodniach lekarskich.

Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów ich sprzedaż lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej lub przekazywać do punktów ich sprzedaży.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów, do punktu selektywnego zbierania odpadów lub do punktów jego sprzedaży.

Meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie właściciel nieruchomości powinien gromadzić w workach lub kontenerze a następnie przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza należy zaopatrzyć
w pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości dostosowanej do faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej niż jeden pojemnik typu SM 110.

Właściciele punktów gastronomicznych i sklepów są zobowiązani wyposażyć swoje placówki w kosze na odpady zlokalizowane przed obiektem dla potrzeb klientów.

Zakazuje się:

 • gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużlu, gruzu betonowego, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, gorącego popiołu, a także odpadów z działalności gospodarczej;
 • spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów (także suchych odpadów roślinnych);
 • wrzucania do worków na szkło: ceramiki, porcelany, fajansu, luster, szklanych opakowań po środkach chemicznych i farmaceutykach z resztkami
  i zawartością, szkła zbrojonego, szkła okiennego, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki szklanej, szkła nietłukącego;
 • wrzucania do worków na papier: opakowań
  z zawartością, papieru i tektury pokrytych folią metalową lub tworzywami sztucznymi, kalki technicznej, zabrudzonego i tłustego papieru, prospektów foliowych, opakowań ośrodkach ochrony roślin, tapet, worków po materiałach budowlanych; wrzucania do worków na tworzywa sztuczne: opakowań z zawartością, opakowań po materiałach budowlanych, mokrych folii, opakowań po olejach mineralnych, opakowań po środkach ochrony roślin;
 • wrzucania do worków na bioodpady: resztek pochodzenia zwierzęcego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu z węgla kamiennego.