Unia Europejska

Gmina Kęsowo w terminie do 30 lipca 2019 roku zrealizowała zadanie: „Budowa budynku bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi związanymi przy jeziorze w Tuchółce w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej”.

 Operacja została dofinansowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”. Wartość wykonanych prac – 508 444,80 złotych. Dofinansowanie to kwota 160 000, 00 złotych, wkład EFRM – 136 000,00 Złotych, wkład krajowy: 24 000,00 złotych. Wkład własny Gminy Kęsowo to 348 444,80 złotych.

Projekt polegał na budowie budynku bazy ratownictwa wodnego i przebudowie budynku byłej hydroforni na magazyn. Budynek bazy ratownictwa wodnego wykonany został w technologii tradycyjnej.

logo ryby