Las

W związku z zaobserwowanym wzrostem szkód spowodowanych występowaniem kornika ostrozębnego w drzewach sosnowych, Starosta Tucholski zwraca się z prośbą o zwrócenie należytej uwagi na w/w problem  właścicielom lasów niepaństwowych, położonych na terenie powiatu tucholskiego.

Przepisy ustawy o lasach nakładają na właścicieli lasów obowiązek zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych. Proszę właścicieli lasów niepaństwowych o zachowanie niezbędnej profilaktyki. W celu zwalczania kornika ostrozębnego konieczne jest ciągłe usuwanie i wywożenie poza strefę zagrożenia (minimum 3 km od granicylasu) drzew zasiedlonych oraz uprzątanie  powierzchni z wierzchołków, kory i gałęzi pozostałych po ściętych drzewach. 

Podczas ścinki letniej czynności te powinny być wykonywane na bieżąco, natomiast podczas ścinki zimowej fragmenty drewna najlepiej uprzątnąć maksymalnie do końca marca. Dopuszczalne jest drobne zrębkowanie lub spalenie w/w pozostałości. W przypadku braku możliwości wywozu drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia zaleca się stosowanie siatki STORANET w celu uniemożliwienia wylotu chrząszczy. Szczególnym monitoringiem należy objąć tereny poklęskowe. Po ewentualnym stwierdzeniu masowego pojawu kornika ostrozębnego konieczne jest przeprowadzenie zrębów sanitarnych.

W okresie wiosenno-letnim przynajmniej raz w miesiącu. Szczegółowych informacji w sprawie zapobiegania, wykrywania i zwalczania kornika ostrozębnego udzielać będą pracownicy Nadleśnictw sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.