Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 18 września 2019 roku do 01 października 2019 nie zgłoszono uwag i opinii do projektu Programu Współpracy na rok 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Skan pisma dostępny jest tutaj.