Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" oraz "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
https://bip.kesowo.pl/zarzadzenia,11_2018-12_249