Unia Europejska

W lipcu 2019 roku Gmina Kęsowo zakończyła inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice- Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” . Współfinansowana ona została z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zakres inwestycji „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanym” obejmuje: roboty ziemne; wycinkę drzew; ustawienie obrzeży betonowych; wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżki; wykonanie na części trasy wzmocnień skarp; wykonanie na części trasy barierek drogowych; wykonanie kładki rowerowej; wykonanie przepustów drogowych;wykonanie przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem; wykonanie wiaty autobusowej, wykonanie infrastruktury i urządzeń budowlanych. Parametry techniczne: klasa techniczna drogi wojewódzkiej – droga klasy G; droga istniejąca – jednojezdniowa, dwupasmowa; nawierzchnia ścieżki – beton asfaltowy długość ścieżki – ok.1,450 km; powierzchnia ścieżki – ok. 2900,00 m2; szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm; warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm;podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 50/30 gr. 15 cm; warstwa odsączająca – piasek gr. 40 cm; geowłóknina separacyjna 10/10. Projektowaną ścieżkę rowerową ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm, ułożonym na ławie betonowej o wytrzymałości C12/15 (B15) z oporem.Na części trasy zaprojektowano bariery drogowe typu U-11a o długości 2,0 m, kotwione do gruntu za pomocą stopy fundamentowej o wymiarach 30x40 cm wykonanej z betonu klasy C16/20 (B20) posadowionej na głębokości 50 cm. Nakłady: Roboty budowlane: netto : 586816,55, VAT; 134967,81, brutto: 721784,36. Wskaźniki: Liczba osób korzystających wybudowanych / przebudowanych dróg dla rowerów (Osoby) rok bazowy- 0 rok docelowy-48545 Wskaźnik rezultatu bezpośredniego - -Długość wybudowanych dróg dla rowerów (km )Wskaźniki produktu rok bazowy- 0 rok docelowy- 1,45 km - Długość przebudowanych dróg dla rowerów (km) wskaźnik produktu km Nie dotyczy Nie dotyczy -Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych (km)wskaźnik produktu rok bazowy- 0 rok docelowy -1,45 -Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” ( sztuka)wskaźnik produktu rok bazowy-0 rok docelowy- 1 - Liczba stanowisk postojowych wybudowanych obiektach „Bike&Ride” (sztuka)wskaźnik produktu rok bazowy- 0 rok docelowy-5 - Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (tony równoważnika CO2/rok ) wskaźnik rezultatu rok bazowy-0/rok rok docelowy-170 tCO2/rok