Azbest

Wójt Gminy Kęsowo informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kęsowo na lata 2019-2032” od dnia 24 czerwca do 26 lipca 2019 r. na terenie Gminy Kęsowo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Kęsowo. 

Mieszkańców Gminy Kęsowo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.