Urząd Gminy w Kęsowie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw Wójt Gminy Kęsowo informuje, że zgodnie z art. 46 ust 3 Prawo Łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, Łosie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy. 

Wniosek o oszacowanie szkód powinien zawierać w szczególności:
1. Imię i Nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz nr. telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych.
2. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody.
3. Wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowanie szkód łowickich- w przypadku ich wystąpienia na terenie gminy Kęsowo – zgodnie z w/w ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespól składający się z:
1. Przedstawiciela gminy.
2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.
3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Do wypłaty wynagrodzenia szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.

Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Kęsowo, pokój nr 5, telefon 607 726 899, w godzinach pracy Urzędu Gminy

Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich

Protokol o oszacowanie szkód łowieckich

Zawaidomienie o planowanym zbiorze