Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących sferach: "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" oraz "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego".

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej: bip.kesowo.pl