Ministerstwo Infrastruktury

W związku z nawałnicami, które w ostatnim czasie przeszły nad terytorium Polski, należy wskazać, że istnieje możliwość stosowania uproszczonych procedur budowlanych wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), w przypadku odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

Warunkiem zastosowania przepisów ww. ustawy jest objęcie danej gminy lub miejscowości zakresem:
1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547),
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583), wydanych na podstawie art. 2 ww. ustawy. Szczególne zasady odbudowy można stosować przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzeń.

Należy jednak podkreślić, iż przedmiotowa ustawa odnosi się wyłącznie do obiektów, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku działania żywiołu. Wobec powyższego nie ma możliwości budowy nowoprojektowanych obiektów w trybie przedmiotowej ustawy. Wyjątek stanowi odbudowa obiektu budowlanego w całości lub w części o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych wymiarach — na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 pkt. 1 lit b ww. ustawy). W tym miejscu należy zaznaczyć, że regulacje wynikające z przedmiotowej ustawy nie zwalniają z obowiązku odbudowy obiektu zgodnie z zapisami aktów planowania przestrzennego. Ponadto podkreślenia wymaga również fakt, że wydana przez organ zgoda na odbudowę zniszczonego obiektu, nie może stanowić legalizacji inwestycji, która została zrealizowana bez decyzji o pozwoleniu na budowę lub bez dokonania zgłoszenia, w sytuacji, gdy przedmiotowe procedury były wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), dalej jako: „Pb". 

Jednocześnie należy nadmienić, że ustawa wprowadza uproszczenia w procedurze rozpoczęcia remontu, rozbiórki, odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu i uzyskania zgody na użytkowanie względem regulacji zawartych w Pb.

Warto wskazać, że zgodnie z ustawą, remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu można wykonać bez procedury administracyjnej na obszarze objętym przywołanymi na wstępie rozporządzeniami, w przypadku: obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych, budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych, obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż