Lasy Państwowe

Starosta Tucholski sprawujący nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu tucholskiego informuje, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych decyzją nr 217/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. przeznaczył środki finansowe związane z funduszem leśnym na likwidację zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, związanego z lasami zdewastowanymi w wyniku działania żywiołu
w sierpniu 2017 r.

O środki na uporządkowanie drzewostanu lasów niepaństwowych ubiegać się mogą osoby fizyczne, będące właścicielem lasu, który w wyniku nawałnicy jaka przeszła w dniu 11 sierpnia br. przez nasz powiat, uległ całkowitemu zniszczeniu i po uprzątnięciu wiatrowałów
i wiatrołomów będzie wymagał prac odnowieniowych, polegających w szczególności na przygotowaniu gleby i ponownym wprowadzeniu roślinności leśnej.

Oznacza to że właściciel lasu, który po nawałnicy wymaga jedynie wykonania poprawek, uzupełnień oraz dolesień luk i przerzedzeń, nie może ubiegać się dofinansowanie.

O tym, który las uległ całkowitemu zniszczeniu i wymaga odnowienia decydować będzie protokół z oględzin terenowych szkód sporządzony przez pracowników Nadleśnictw.

Pierwszym warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela lasu zniszczonego przez nawałnicę oświadczenia, co do gotowości uporządkowania tego lasu w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego.

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 października 2017r. w Starostwie Powiatowym w Tucholi, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 1.

Druk oświadczenia można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Tucholi, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, pokój nr 1. lub pobrać na stronach internetowych: www.tucholski.pl i bippowiat.tuchola.pl

Po złożeniu oświadczenia co do gotowości uporządkowania lasu w celu ukształtowania bezpieczeństwa publicznego, Starosta Tucholski wyda decyzję zobowiązującą właściciela lasu do uporządkowania lasu w formie wykonania zrębów sanitarnych.

Starosta Tucholski organizuje spotkanie z właścicielami lasów, w celu omówienia postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszu leśnego na uporządkowanie powierzchni leśnej zdewastowanej w wyniku nawałnicy „w ramach kształtowania bezpieczeństwa publicznego” :

1. Spotkanie w gminie Kęsowo odbędzie się w dniu 13 września br. (środa) o godz. 12°° (spotkanie w Domu Kultury)
2. Spotkanie w gminie Tuchola odbędzie się w dniu 14 września br. (czwartek)
o godz. 12°° ( sala nr 203 Urzędu Gminy Tuchola )
3. Spotkanie w gminie Gostycyn odbędzie się w dniu 14 września br. (czwartek)
o godz. 17°° (sala Borowiacki Wigor, ul. Słoneczna 4 )
4. Spotkanie w gminie Lubiewo odbędzie się w dniu 1 września br. (piątek ) o godz. 12°° (sala nr 18 w Urzędzie Gminy Lubiewo )

Tel. kontaktowy 52-5590712