images/logo/Logo_Stowarzyszenie_Kesowo.png

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa informuje, iż do końca maja 2017 roku przyjmowane są zapisy dzieci do pozostałych form wychowania przedszkolnego w Kęsowie, Żalnie i Drożdzienicy. Karta zgłoszenia dziecka do pozostałej formy wychowania dostępna jest w Urzędzie Gminy Kęsowo lub na stronie internetowej. Wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kęsowo (pokój nr 7). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 52 3344091 wew. 17 

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do pozostałych form wychowania przedszkolnego w gminie Kęsowo ( Kęsowo- 2 , Żalno oraz Drożdzienica)

1. Zapisy dzieci do przedszkola przyjmowane są każdego roku w terminie do końca maja każdego roku.
2. Podstawą zapisania dzieci do przedszkola po raz pierwszy jest złożenie w Urzędzie Gminy w Kęsowie , w pokoju nr 7 ( Beata Wiśnioch) wypełnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) „Karty zgłoszenia dziecka do pozostałej formy wychowania przedszkolnego”
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka umowy cywilno – prawnej z dyrektorem przedszkola po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci do 30 czerwca każdego roku. Lista przyjętych dzieci umieszczona zostanie na drzwiach pozostałych form wychowania przedszkolnego w gminie Kęsowo. Do końca marca każdego roku na drzwiach wejściowych do pozostałych form wychowania przedszkolnego umieszczone zostaną zasady przyjmowania dzieci.
4. Nie podpisanie umowy przez rodzica – prawnego opiekuna w terminie wskazanym w ust.3. jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do przedszkola.
1. Umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego tygodnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
3. Dopuszcza się możliwość dodatkowych zapisów w innym terminie w miarę wolnych miejsc.
4. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:
1) Kryteria główne:
a) Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących (przez osobę samotną rozumie się: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, przez osobę pozostającą w separacji rozumie się orzeczenie jej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną);
b) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
c) Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.
2) Kryteria dodatkowe:
a) Dziecko kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu;
b) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną ;
c) Dzieci obojga rodziców pracujących – z udokumentowanym zatrudnieniem;
d) Dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania;
e) Dzieci z rodziny, w której znajduje się rodzeństwo z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością;
f) Dzieci z Domu Dziecka, rodzinnego Domu Dziecka;
Jeżeli ilość chętnych dzieci posiadających taką samą ilość punktów jest większa od ilości miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:
1) Przewodniczący - dyrektor przedszkola,
2) Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kęsowa
3) Przedstawiciel wychowawców pozostałych form wychowania przedszkolnego
13. Komisja rekrutacyjna dokładnie analizuje dodatkowe kryteria naboru w kartach zgłoszenia.
14. Do 15 lipca rodzice lub prawni opiekunowie składają do dyrekcji podania/prośby o rozpatrzenie ich w miarę możliwości (zwalniających się miejsc) np. w sytuacji, gdy rodzice – prawni opiekunowie nie podpiszą umów we wskazanym terminie.
15. Komisja rekrutacyjna pracuje zgodnie z regulaminem wskazując dzieci, które wejdą na podstawową listę za dzieci, których rodzice nie podpisali umów.
16. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsca, mogą składać podania na listę rezerwową.