Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Obchodzony 9 marca Dzień Statystyki Polskiej upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich Spis Powszechny, który odbył się w 1789 r. Świętowanie kolejnej rocznicy tego Dnia jest szansą do refleksji nad znaczeniem statystyki w życiu społecznym. Statystycy wspierają społeczeństwo dostarczając regularnie niezbędnych i wiarygodnych informacji statystycznych. Ich źródłem są m.in. informacje zbierane wśród społeczeństwa przez ankieterów statystycznych. Ustawowy obowiązek prowadzenia badań ankietowych jest realizowany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy prowadzi od kilku lat zintensyfikowane działania mające na celu zachęcenie społeczeństwa do udziału w ankietowych badaniach statystycznych statystyki publicznej, zbudowanie pozytywnego nastawienia mieszkańców naszego województwa i uzyskanie przychylności wobec ankieterów statystycznych, którzy pukają do drzwi naszych mieszkań.

W celu upowszechnienia informacji o badaniach ankietowych wśród społeczności Regionu, w tym przede wszystkim mieszkańców miast i wsi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu naszej akcji. Prosimy o zamieszczenie załączonych plakatów w Państwa materiałach, zarówno w gablotach informacyjnych, jak również na stronie internetowej lub opublikowanie załączonego materiału w biuletynach informacyjnych dla mieszkańców. Plakaty zawiera informacje o terminach aktualnie przeprowadzanych statystycznych badaniach ankietowych oraz sposobie weryfikacji tożsamości ankietera. Plakaty można również pobrać ze strony internetowej Urzędu - materiał znajduje się w zakładce Bieżące badania ankietowe (https://bydgoszcz.stat.gov.pl/biezace-badania-ankietowe).

Wyrażam nadzieję, że taka forma upowszechnienia informacji umożliwi szerszej grupie mieszkańców zapoznanie się ze statystycznymi badaniami ankietowymi. Życzliwe nastawienie społeczeństwa pozwoli z pewnością osiągnąć wysokiej jakości wyniki z badań statystycznych prowadzonych poprzez sieć profesjonalnych ankieterów.

Z poważaniem Dyrektor
Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy