Spółki Wodnej

Zgodnie ze statutem Spółki Wodnej, działalność sprowadza się do konserwacji i utrzymania w pełnej sprawności urządzeń melioracyjnych i prawidłowej gospodarki na trwałych użytkach zielonych i gruntach ornych, a zatem utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń przejętych po zakończonych inwestycjach wykonanych w latach 1973 – 1983 r.

W trakcie tych inwestycji wykonano znaczą ilość prac melioracyjnych, jak drenowanie, budowa przepustów, budowa rowów otwartych, rurociągów, zbieraczy, studni drenarskich, wylotów jak również regulację rzek itp.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objętych jest 1659,69 ha użytków rolnych, z tego grunty orne stanowią 769,99 ha, użytki zielone 889,70 ha. Na wyżej wymienionych użytkach rolnych znajduje się 115 km rowów otwartych, 259 studni drenarskich, 180 przepustów o O od 40-60 cm i 11.000 mb zbieraczy i rurociągów o O od 15-50 cm.

Rok 2015 w działalności Spółki był niekorzystny do wykonywania prac konserwacyjnych, gdyż opady atmosferyczne kształtowały się na niskim poziomie a temperatura na poziomie średnim, co powodowało szybkie zarastanie rowów otwartych oraz brak samoczyszczenia urządzeń drenarskich. Dlatego do realizacji zadań statutowych w 2015 roku wynajęto kilkakrotnie koparkę do usuwania awarii na rurociągach i zbieraczach oraz odbudowy studni drenarskich w takich miejscowościach jak: Żalno, Kęsowo, Obrowo.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Wójtem Gminy, który pomaga nam w zatrudnieniu bezrobotnych, do konserwacji rowów zatrudniono:

  • 6 pracowników przez 5 miesięcy
  • 4 pracowników przez 2 miesiące.

Pracownicy ci wykonali konserwację rowów otwartych na długości 44200 mb, pobudowali 5 nowych przepustów o O 40cm i długości 27 mb. Udrożnili i przebudowali 244 mb zbieraczy i rurociągów. Ogólna wartość wyżej wymienionych prac wynosi 83.996,65 zł. Dokonano zakupu kręgów studziennych na ogólną kwotę 1648,20 zł. Koparka wykonała prace za kwotę 7197,51 zł. Zakupiono buty gumowe, szpadle , łopaty, siekiery, kosy, ubrania robocze, mydła i ręczniki na ogólną kwotę 2659,33 zł. Gminna Spółka Wodna pozyskała dotacje w kwocie 29.250,00 zł z czego :

  • 14.000,00 zł- Urząd Marszałkowski w Toruniu
  • 12.750,00 zł – Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  • 2.500,00 zł – Starostwo Powiatowe w Tucholi.

W roku 2015 wpłacono składek w kwocie 39.136,75 zł , prace wykonane na poczet składki 255,60 zł, co stanowi 93,8 %.

Ogólna wartość prac na konserwacje urządzeń melioracyjnych wraz z usługą koparki i zakupem materiałów wynosi 88.596,65 zł.