Armia

Obowiązek samoobrony powszechnej obejmuje każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe uregulowania w tej materii znajdują się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny), oraz w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.,poz.827 z późń.zm.).

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu „Informator o powszechnej samoobronie ludności Gminy Kęsowo".