Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2016.

Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji.

Zgłoszenie kandydata oraz oświadczenie o bezstronnosci w załączniku

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: 

Urząd Gminy w Kęsowie
ul. Główna 11
89-506 Kęsowo

lub złożyć osobiście w pokoju nr 2

w terminie od 5 stycznia do 19 stycznia 2016 z dopiskiem na kopercie "Kandydat do pracy w komisji konkursowe w 2016".

Skład komisji konkursowej zatwierdza Wójt Gminy Kęsowo. Jednocześnie informujemy, że praca w komisji konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

 

Pliki do pobrania:

Informacja

Formularz zgloszenia kandydata

Oświadczenie