Urząd Gminy w Kęsowie

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tucholski będzie realizował od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostanie utworzonych 6 punktów pomocy prawnej, w których od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust.1 ww. ustawy. 

 

 

 Lokalizacja

    Punktu

   Obsługa

    Punktu                   

   Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

                              w Powiecie Tucholskim

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Urząd Miejski
w Tucholi

Plac Zamkowy 1,

89-500 Tuchola

Radcy Prawni i Adwokaci

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

12.00 -16.00

2.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Szkolna 4,

89-511 Cekcyn

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

----

8.00 – 12.00

----

3.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Główna 35,

89-520 Gostycyn

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

13.00 – 17.00

----

----

----

----

4.

Urząd Gminy w Kęsowie,

ul. Główna 11,

89-506 Kęsowo

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

----

----

8.00 – 12.00

5.

Urząd Gminy w Lubiewie,

ul. Hallera 9

89-526 Lubiewo

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

9.00 – 13.00

----

----

----

6.

Gminny Ośrodek Kultury,

ul. Dworcowa 39

89-530 Śliwice

Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach – Radcy Prawni i osoby wymienione w art.11 ust.3 ustawy.

----

----

12.00 – 16.00

----

----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawa prawna: Ustawa z 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)

Art. 4.
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa wustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.