Drukuj
Kategoria: Aktualności
Rada Gmin w Kęsowie

W związku z upływającą kadencją ławników sądów rejonowych i okręgowych Rada Gminy w Kęsowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. 

Rada Gminy w Kęsowie wybiera w tajnym głosowaniu 2 ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Może nim zostać ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
8) wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ ZOSTAĆ
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KANDYDATURY NA ŁAWNIKÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, 3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO KARTY ZGŁOSZENIA
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.25)), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Do karty zgłoszonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór jest udostępniony w Urzędzie Gminy Kęsowo w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej www.bip.kesowo.samorzady.pl w zakładce Wybory ławników.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kęsowo, pokój nr 6.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Informacje telefoniczne: 052 3344091

Zgłoszenia kandydatów które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po terminie pozostawia się bez biegu.

 

 


Więcej informacji na stronie: https://bip.kesowo.samorzady.pl/art/id/3846