Agencja nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK oraz innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłosiła XIV EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy od października do lipca. Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.słypendia-pomosłowe.pl
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony w czerwcu 2014 roku) gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. W przypadku gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą miały osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypenclia-pomostowe.pl w terminie do dnia 17 sierpnia 2015 roku (do godziny 16 - tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena alicka (tel. 052-525-08-34)