Drukuj
Kategoria: Aktualności
Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.kesowo.samorzady.pl podano do publicznej wiadomości , że dnia 19 lutego 2015 r. o godz. 1100 odbędzie się II ustny przetarg ograniczony – tylko dla mieszkańców Gminy Kęsowo, na sprzedaż nieruchomości:

  

 

położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

ha

przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalne

Postąpienie

Żalno

519/3

519/4

BY1T/00008432/7

0,0304

0,0054

Zabudowana

(były Ośrodek Zdrowia)

78.720,00

brutto

7900,00

790,00

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18.02.2015 r. na konto Urzędu Gminy w Kęsowie w Banku Spółdzielczym w Tucholi nr 94 8174 0004 0000 4574 2000 0008 lub w kasie Urzędu Gminy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52)3344089 lub w Urzędzie Gminy w Kęsowie pok. Nr 5

I przetarg ustny ograniczony ogłoszony był na dzień 19.01.2015 r.

Kontakt 607726899

Wójt gminy Kęsowo

mgr Radosław Januszewski