Urząd Gminy w Kęsowie

Z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu, Wójt Gminy Kęsowo ogłasza nowy termin przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Żalnie.

Wójt Gminy Kęsowo, informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.kesowo.pl podano do publicznej wiadomości , że dnia 19 stycznia 2015 r. o godz. 11,00 odbędzie się ustny przetarg ograniczony – tylko dla mieszkańców Gminy Kęsowo, na sprzedaż nieruchomości:

 

położenie

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow.

ha

przeznaczenie

Cena

wywoławcza

Wadium

Minimalne

Postąpienie

Żalno

519/3

519/4

BY1T/00008432/7

0,0304

0,0054

Zabudowana

(były Ośrodek Zdrowia)

98.400,00

brutto

9840,00 zł

100,00

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 stycznia 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Kęsowie w Banku Spółdzielczym w Tucholi nr 94 8174 0004 0000 4574 2000 0008 lub w kasie Urzędu Gminy.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.  Informacje dotyczące zbywanej  nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod nr (52)3344089 lub w Urzędzie Gminy w Kęsowie pok. Nr 5

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2014 r. do dnia  19.01.2015 r.

Kontakt 607726899

Wójt gminy Kęsowo

mgr Radosław Januszewski