Selektywna zbiórka odpadów

W związku z zainteresowaniem mieszkańców zasadami działania PSZOK zlokalizowanego w Kęsowie przy ulicy 40-lecia RPL, przedstawiamy regulamin korzystania z punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych. 

 

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ( PSZOK)
Zlokalizowanego w Kęsowie przy ul. 40-Lecia PRL

 

I. Zasady ogólne:

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Kęsowie, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne od mieszkańców gminy Kęsowo .
 3. Odpady w PSZOK-u gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i p.poż oraz poleceń pracownika punktu.
 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej

II. Ustalenia szczegółowe:

 1. W PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
 2. PSZOK przyjmuje odpady w środy i piątki w godz. od 800 do 1500 
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK.
 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.
 5. Odpady przy przyjęciu są sprawdzane przez pracownika PSZOK, który na wniosek dostarczającego wydaje potwierdzenie przyjęcia odpadów.
 6. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Kęsowo po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kęsowo oraz po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika.
 8. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Kęsowo:

  papier i tektura
  opakowania wielomateriałowe
  metali
  szkło
  tworzywa sztuczne
  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  odpady wielkogabarytowe,
  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany)

 9. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym.

III. Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie informacje o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu: 607 726 899.
 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury ( pokój nr 5).
 3. Regulamin korzystania z PSZOK jest dostępny na stronie internetowej www.kesowo.pl.