Kujawsko-Pomorskie

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PPGR powinieneś to przeczytać!

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BRE Banku, Fundacją BGK i innymi instytucjami, przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych ogłosiła XIII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy łącznie spełnią następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1176 zł lub 1344 zł (dochód netto wyliczony w czerwcu 2014 roku) gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym min. 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

W przypadku gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą miały osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach.

Kandydat do stypendium, spełniający powyższe warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-łine na stronie www.stvpendia-pomostowe.Dl w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godziny 16 - tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 roku.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-5250834)