Skip to main content
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

Zasady montażu podlicznika do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na cele podlewania

W celu rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu/trawnika bez opłaty za ścieki sanitarne Odbiorca zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie.

Odbiorca dokonuje montażu podlicznika zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • podlicznik (wodomierz dodatkowy) zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości,
  • wodomierz – podlicznik ogrodowy powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu, 
  • na odcinku instalacji za wodomierzem - podlicznikiem a punktem poboru wody do podlewania nie może być zamontowana żadna kształtka (np. trójnik), umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody. Instalacja nie może być także wbudowana w ścianę lub zabudowana,
  • wodomierz musi posiadać ważną legalizację,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza,
  • miejsce wbudowania podlicznika powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie,
  • przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający,
  • woda pobrana za wodomierzem – podlicznikiem ogrodowym może być przeznaczona tylko do podlewania ogrodu lub trawnika

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Zakładu o zawarcie umowy i odbiór wodomierza ogrodowego

Po złożeniu wniosku w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu i właścicielem posesji (inwestorem), pracownicy Zakładu dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika ogrodowego

Następnie Zakład zawrze umowę na wykonanie odczytów i odliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej do podlewania bez opłaty za ścieki sanitarne. Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu z Zakładem stosownej umowy.

Koszty prac instalacyjnych łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), pokrywa właściciel nieruchomości (własnym staraniem).

Wyżej określone warunki nie dotyczą wody bezpowrotnie zużytej przeznaczonej na cele gospodarstw rolnych i wody technologicznej – montaż wodomierza dodatkowego ustalany jest indywidualnie.