Drukuj
Kategoria: Aktualności
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie

W celu rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu/trawnika bez opłaty za ścieki sanitarne Odbiorca zobowiązany jest zgłosić taką potrzebę do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie.

Odbiorca dokonuje montażu podlicznika zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Zakładu o zawarcie umowy i odbiór wodomierza ogrodowego

Po złożeniu wniosku w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Zakładu i właścicielem posesji (inwestorem), pracownicy Zakładu dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika ogrodowego

Następnie Zakład zawrze umowę na wykonanie odczytów i odliczenia ilości wody bezzwrotnie zużytej do podlewania bez opłaty za ścieki sanitarne. Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po zawarciu z Zakładem stosownej umowy.

Koszty prac instalacyjnych łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), pokrywa właściciel nieruchomości (własnym staraniem).

Wyżej określone warunki nie dotyczą wody bezpowrotnie zużytej przeznaczonej na cele gospodarstw rolnych i wody technologicznej – montaż wodomierza dodatkowego ustalany jest indywidualnie.