Informacje na temat znowelizowanej Tarczy antykryzysowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r. przyjmowane będą wnioski na dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż według znowelizowanych przepisów w zakresie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:

 • którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

L.p.

Kod PKD

Nazwa kodu

1.

  47.41.Z

sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

2.

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3.

47.43.Z

sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

4.

47.51.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

5.

47.52.Z

sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6.

47.53.Z

sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć œściennych prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach

7.

47.54.Z

sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

8.

47.59.Z

sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

9.

47.64.Z

sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10.

47.65.Z

sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

11.

47.71.Z

sprzedaż detaliczna odzieży

12.

47.72.Z

sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych

13.

47.75.Z

sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

14.

47.77.Z

sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

15.

47.81.Z

sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach

16.

47.82.Z

sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach

17.

47.89.Z

sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

18.

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

19.

51.10.Z

transport lotniczy pasażerski

20.

52.23.Z

działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

21.

55.10.Z

hotele i podobne obiekty zakwaterowania

22.

55.20.Z

obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

23.

55.30.Z

pola kempingowe

24.

56.10.A

restauracje

25.

56.10.B

ruchome placówki gastronomiczne

26.

56.21.Z

przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering

27.

56.29.Z

pozostała działalność gastronomiczna

28.

56.30.Z

przygotowywanie i podawanie napojów

29.

59.11.Z

produkcja filmów, nagrań wideo itp.

30.

59.12.Z

działalność postprodukcyjna związana  z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

31.

59.13.Z

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

32.

59.14.Z

projekcja filmów

33.

59.20.Z

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych     i muzycznych

34.

74.20.Z

działalność fotograficzna

35.

77.21.Z

wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego  i sportowego

36.

77.29.Z

wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

37.

77.39.Z

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

38.

79.11.A

działalność agentów turystycznych

39.

79.12.Z

działalność organizatorów turystyki

40.

79.90.A

usługi w zakresie rezerwacji

41.

79.90.C

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

42.

82.30.Z

organizacja targów, wystaw i kongresów

43.

85.51.Z

pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy

44.

85.52.Z

pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne

45.

85.53.Z

pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy         i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa

46.

85.59.A

nauka języków obcych

47.

85.59.B

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe

48.

86.10.Z

działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego

49.

86.90.A

działalność fizjoterapeutyczna

50.

86.90.D

działalność paramedyczna

51.

90.01.Z

wystawianie przedstawień artystycznych

52.

90.02.Z

wspomaganie przedstawień

53.

90.04.Z

artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy

54.

91.02.Z

muzea

55.

93.11.Z

działalność obiektów sportowych

56.

93.13.Z

działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness

57.

93.19.Z

pozostała działalność sportowa

58.

93.21.Z

pozostała działalność sportowa

59.

93.29.A

działalność pokojów zagadek

60.

93.29.B

pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana

61.

93.29.Z

pozostała działalność rozrywkowa

62.

96.01.Z

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych               i futrzarskich

63.

96.02.Z

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

64.

96.04.Z

działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej

65.

96.09.Z

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
  Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów - marzec 2021 r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub kwiecień 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. lub wrzesień 2020 r.
 • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

 

Dodatkowo działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie dotacji – mogła być natomiast zawieszona w odpowiednich miesiącach roku 2020 i 2021 wskazanych we wniosku do wykazania spadku przychodu.

Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

Ilość dotacji

PKD

jednokrotna

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z,77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

dwukrotna

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

trzykrotna

47.71.Z, 47.72.Z

czterokrotna

91.02. 

pięciokrotna

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,         o którym mowa w art.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach      i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

 

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 26 kwietnia 2021 r.            do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Szczegółowe informacje: 52 5590 815

 

Udzielamy nadal wsparcia w formie:

 1. dofinansowania mikroprzedsiębiorcom , małym oraz średnim przedsiębiorcom wynagrodzeń pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez okres 3 miesięcy (art. 15zzb), (tel. 52 5590 805);
 2. dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zzc), (tel. 52 5590 805);
 3. pożyczek do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd), którzy nie skorzystali z pożyczki, (tel. 52 5590 815);
 4. pożyczek do 5.000 zł dla organizacji pozarządowych a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, parafii na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda), które nie skorzystały z pożyczki, (tel. 52 5590 815);
 5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; dotyczy podmiotów ze spadkiem przychodów z działalności statutowej, które nie wykorzystały dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zze), (tel. 52 5590 805);
 6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, o ile nie skorzystały z dofinansowania (art. 15zze2) (tel. 52 5590 805).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach instrumentów wymienionych w pkt. 1-6 można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  lub w postaci papierowej do urzędu.

 

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

                                                                                                    Zapraszamy!