Dofinansowania dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz osób prowadzące działalność gospodarczą lub ją rozwijać

Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

Zachęcamy do składania wniosków osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą chcące ją rozwijać. W nadchodzących naborach wniosków można ubiegać się o zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, gdzie maksymalna wartość dofinansowania to 300 000 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 1.2.1 Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru w ramach zakresu o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Termin składania wniosków:

30.11.2021 – 13.12.2021 r.

Limit środków dostępnych w naborze:

3 500 000,00 zł

Warunki udzielenia wsparcia:

  • Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  • Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
  • Zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Uzyskanie minimum 30% punktów, w ramach kryteriów wyboru.

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach niniejszego konkursu muszą zakończyć się najpóźniej 31 marca 2023 roku.

Zapraszamy na spotkania informacyjne: 

http://lgrmorenka.pl/spotkanie-informacyjne-dot-podejmowania-lub-rozwoju-dzialalnosci-gospodarczej/

 Więcej informacji:  http://lgrmorenka.pl/nabory/