Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR

Gmina Kęsowo 4 listopada br. złożyła wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu.

Instytucja wdrażająca nałożyła na Gminę Kęsowo obowiązek wypełnienia dodatkowych załączników dotyczących weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz złożonych oświadczeń o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

 

Nasza gmina wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie zatrudnienia w Państwowych Gospodarstwach Rolnych osób wskazanych w przedłożonych przez Państwa oświadczeniach. Jednocześnie z informacji uzyskanych z KOWR, z uwagi na bardzo dużą liczbę przesłanych wniosków, nie ma gwarancji uzyskania odpowiedzi z ww. instytucji w terminie uzupełnienia wniosku.

W związku z powyższym zwracamy się do osób, które złożyły oświadczenia z prośbą  uzupełnienia ich o:

  • przedłożenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PGR krewnego w linii prostej (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) – weryfikacja poprzez: kserokopia umowy o pracę, kserokopia zaświadczenia z ZUS,  świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR lub jakikolwiek inny dokument. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

W przypadku, gdy wnioskodawca złożył już w Urzędzie kopię ww. dokumentów poświadczających zatrudnienie w PPGR, nie ma potrzeby ponownego przedkładania ww. dokumentów (dotyczy tylko osób, które nie złożyły kopii ww. dokumentów).

 

Dokumenty należy złożyć wraz z pismem przewodnim w Urzędzie Gminy w Kęsowie w biurze nr 8 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 1300 zawierającym stosowną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Po upływie wskazanego wyżej nieprzekraczalnego terminu dokumenty nie będą przyjmowane.

Niedostarczenie ww. dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem uprzednio złożonych oświadczeń o udzielenie wsparcia i złożeniem korekty uwzględniającej ilość kompletnie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 3344091 wew. 18 w godzinach 800-1500