Wyniki konkursu na zadania publiczne na rok 2022

Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.01.2022 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej została przyznana dotacja ze środków publicznych na dofinansowanie zadań w zakresie:

W celu podpisania umowy niezbędne jest złożenie zaktualizowanego harmonogramu, kalkulacji kosztów oraz oświadczenia o wkładzie własnym.