Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii

Zadanie – Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – polegać będzie na edukacji uczniów Szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie o procesie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych sprzyjających ochronie środowiska.

Przedsięwzięcie rozpocznie się od cyklu teoretycznego w ramach zajęć szkolnych, gdzie planowane jest przekazanie wiedzy z zakresu miedzy innymi OZE,  w tym instalacji fotowoltaicznych. Po zajęciach teoretycznych planowane jest przeprowadzenie zajęć praktycznych pokazujących faktyczne działania jednego z Odnawialnych Źródeł Energii – instalacji fotowoltaicznej, która zamontowana została na budynkach szkół. Montaż tej instalacji jest elementem niezbędnym, aby mógł pokazać jej rzeczywiste funkcjonowanie i elementy składowe.

Instalacja została zamontowana na budynkach szkół w okresie od 24.02.2022 r. do 26.02.2022 r.

Odczyty z instalacji pozwolą na realne pokazanie i uzmysłowienie ile i w jakim czasie można przekształcić energię z promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Uczniowie łączą teorię z praktyką, co pozwala im na łatwiejsze zrozumienie całego procesu i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 60 000,00 złotych

Wkład własny Gminy Kęsowo – 15 000,00 złotych