Przebudowa przepompowni w Kęsowie

W maju 2022 roku Gmina Kęsowo zakończyła zadanie pn.: „Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu zlewnego” w  ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ”Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania wykonano: budowę zadaszenia punktu zlewnego, utwardzenie terenu, montaż stacji zlewczej ścieków, ogrodzenie, kanalizację sanitarną, zewnętrzną instalację wodociągową, instalację oświetleniową, a także zakupiono sprzęt do obsługi i konserwacji.

Całkowita wartość zadania:  617.465,90

Dofinansowanie: 294.236,00

Wkład własny gminy: 323.229,90