Skip to main content
Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!

Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!

Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany jest w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

  • 52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
  • 78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
  • 7 osób z niepełnosprawnościami
  • 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych).

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 10 edycji x 40 godzin szkolenia
  • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu: średnio 4 godziny zegarowe na osobę
  • Wsparcie finansowe, w tym:
  1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r., tj. 2 800,00 zł netto) – średnio w projekcie 1 600,00 zł netto na miesiąc na osobę

UWAGA: do udziału w projekcie zapraszamy byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone dla grupy docelowej.