Wójt Gminy Kęsowo

OGŁASZA NABÓR NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKO PRACY

inspektor w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy w Kęsowie

1. Nazwa i adres  jednostki:

Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo

2. Określenie stanowiska:

inspektor

3. Wymagania stawiane kandydatowi:

3. 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub oświadczeniem kandydata,

d) nieposzlakowana opinia,

e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) wykształcenie średnie, preferowane wyższe.

g) co najmniej roczny staż pracy

3. 2. Wymagania dodatkowe:

a) komunikatywność, dyspozycyjność i systematyczność,

b) umiejętność pracy w zespole i szybkiego podejmowania decyzji,

c) rzetelność,

d) odpowiedzialność,

e) zdolności organizacyjne,

f ) odporność na stres,

g) kreatywność,

h) wysoka kultura osobista,

i) podstawowa znajomość pakietu Office i obsługa poczty elektronicznej.

 

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-  praca w całym wymiarze czasu pracy,

- Urząd Gminy w Kęsowie nie jest zakładem pracy chronionej,

- pomieszczenia Urzędu znajdują się na parterze i piętrze w budynku w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo. Jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

5.  Zakres zadań na stanowisku:

 1. Obsługa spisów powszechnych
 2. Geodezja i kartografia:
 • numeracja porządkowa nieruchomości,
 • nazewnictwo placów i ulic
 1. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, lokalizacja inwestycji.
 2. Gospodarowanie nieruchomościami:
 • Użyczenia nieruchomości
 1. Gospodarka komunalna.
 • zgłoszenia robót, budów, wnioski o pozwolenia na budowę
 • utrzymanie, eksploatacja i zarządzanie obiektami i urządzeniami komunalnymi
 • zarządzanie cmentarzami
 1. Drogownictwo i system komunikacyjny:
 • zarządzanie drogami,
 • organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • nadzór nad wykorzystaniem dróg,
 • system komunikacyjny.
 1. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych.

 

6. Okres zatrudnienia:

1) umowa na czas określony 6 miesięcy, z możliwością dalszego zatrudnienia.

7. Planowany termin rozpoczęcia pracy:

Od września 2022 r.

8. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV), w tym: adres do korespondencji, nr telefonu,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie kandydata potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

6) świadectwa pracy,

7) opinie z poprzednich miejsc pracy, a także inne dokumenty w tym m.in. opinie z aktualnego miejsca pracy, organizacji do których należy,

8) oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

9) dyplom, świadectwo dokumentujące posiadane wykształcenie,

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 29 sierpnia 2022 roku do godz. 12:00 w sekretariacie, pokój 2, Urzędu Gminy w Kęsowie. Dokumenty mogą być również przesłane, w powyższym terminie, na adres Urzędu Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Kęsowie.

Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis: „Dokumenty  aplikacyjne na stanowisko inspektora” oraz informację o miejscu zamieszkania oraz telefonie kontaktowym.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po wstępnym sprawdzeniu ofert. Kandydaci zostaną o terminie powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo (bip.kesowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.

 W dniu 17.08.2022 r. ogłasza się przedmiotowy nabór na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kęsowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo.