Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 19 września 2022 roku do 3 października 2022 nie zgłoszono uwag i opinii do projektu programu współpracy na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.