Skip to main content
Dołącz do Wojska Polskiego i Zostań Żołnierzem RP 

Dołącz do Wojska Polskiego i Zostań Żołnierzem RP 

W dniu 16 listopada br. przedstawiciele Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Bydgoszczy wystawią mobilny punkt rekrutacyjny w Powiatowym Urzędzie Pracy       w Tucholi. Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informacje na temat wstąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i do innych ochotniczych form służby wojskowej.

Jeśli jesteś zainteresowany/a służbą wojskową lub przeszkoleniem wojskowym przyjdź koniecznie!

Spotkanie jest otwarte. Może w nim wziąć udział każdy niezależnie od tego czy jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, czy nie. Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, książeczkę wojskową (jeśli jest) oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Do DZSW może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną  i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, nie była karana za przestępstwo umyślne, posiada wykształcenie co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej).

Wstępnych informacji można zasięgnąć pod adresem: https://wcrbydgoszcz.wp.mil.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w godzinach 09:00 – 13:00 Plac Wolności 23 89-500 Tuchola, sala 203.

Informacje oraz zapisy pod numerami telefonów: 52 5590 814, 52 5590 816 oraz 52 5590 818.

Spotkanie ma na celu przybliżenie osobom zainteresowanym korzyści płynących z różnych form służby. A te, to nie tylko wynagrodzenie za służbę, ale dostęp do różnego rodzaju kursów i możliwość rozwijania kwalifikacji.

 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa:

Zasadniczym celem DZSW jest zapewnienie płynnego przejścia do zawodowej służby wojskowej, kandydatom, którzy dotychczas nie pełnili służby wojskowej. Po przejściu dwóch etapów szkolenia, praktycznie jedynie od kandydata zależy (po spełnieniu wymagań na danym stanowisku służbowym) czy zostanie żołnierzem zawodowym – stanowisko będzie miał zarezerwowane.

Jako żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zyskasz:

 • miesięczne wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł;
 • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
 • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • czas odbywania DZSW wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia;
 • zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek, ubezpieczenie oraz prawo do urlopu wypoczynkowego.

W ramach pełnienia DZSW możesz nabyć dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy kat. "C", "C+E", "D");   
 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
 • nurka;
 • skoczka spadochronowego;
 • kucharza;
 • w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, koparki, spycharki, spycharki-ładowarki;
 • w zakresie obsługi elektrowni polowych i mobilnych zespołów spalinowo-elektrycznych; spawacza. 

Jak przebiega dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Składa się z dwóch etapów:

 • Szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą wojskową (28-dniowe). Jeżeli nie zdecydujesz się na kolejny etap, możesz wstąpić
  do terytorialnej służby wojskowej lub pełnić służbę w rezerwie aktywnej.
 • Szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej (trwające do 11 miesięcy). Kandydaci zainteresowani realizacją drugiego etapu szkolenia zostaną skierowani do jednostek wojskowych zgodnie z ich preferencjami na szkolenie specjalistyczne – najczęściej będą to ich docelowe miejsca pełnienia w przyszłości zawodowej służby wojskowej. To od dowódców jednostek wojskowych oraz przede wszystkim kandydatów (spełnieniu wymagań na danym stanowisku) zależeć będzie finalne powołanie do zawodowej służby wojskowej, które może nastąpić przed upływem 11 miesięcy.
 • Po szkoleniu możesz również wstąpić do terytorialnej służby wojskowej lub pełnić służbę  w rezerwie aktywnej. Podczas realizacji szkolenia specjalistycznego żołnierze pełniący DZSW będą mieli wybór – nie muszą być „skoszarowani”, mogą pełnić służbę na stanowisku służbowym i mieszkać poza jednostką wojskową.
 • Warto podkreślić, że kandydaci mają prawo do rezygnacji na każdym etapie szkolenia, ponadto mają możliwość kontynuacji szkolenia specjalistycznego w kolejnych latach (do 3 lat

od ukończenia szkolenia podstawowego).