Skip to main content
Muzyczne studio nagrań w Kęsowie

Muzyczne studio nagrań w Kęsowie

Gmina Kęsowo zrealizowała projekt: "Muzyczne studio nagrań w Kęsowie” Współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność , Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioski składane były do Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania” Umowa o dofinansowanie zawarta została 13.12.2022 roku. W ramach projektu Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie  profesjonalne studio nagrań.

Wydatki kwalifikowane 138 505,00 złotych, dofinansowanie: 135 734,90 złotych, wkład własny 2 770,10 złotych.  

Na  koniec 2022 roku studio nagrań zostało oddane co użytku. Głównym celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze Gminy Kęsowo poprzez stworzenie miejsca aktywności lokalnej młodzieży- studia nagrań.

Rezultatem będzie nagranie 40 piosenek uzdolnionej muzycznie młodzieży z gminy Kęsowo.