Możliwość składania zgłoszeń na urzędnika wyborczego

Działając na podstawie art. 191a i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) oraz § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M.P. poz. 856) informuję, o możliwości składania zgłoszeń na urzędnika wyborczego w niżej wskazanych gminach.

Osoby spełniające kryteria określone przepisami Kodeksu wyborczego oraz w/wuchwały Państwowej Komisji Wyborczej mogą dokonywać zgłoszeń kandydatur na urzędników wyborczych w następujących gminachLp. Gmina Liczba urzędników wyborczych

 • Kamień Krajeński 1
 • Kęsowo 1
 • Miasto Inowrocław 1
 • Nowa Wieś Wielka 1
 • Nowe 1
 • Śliwice 1
 • Tuchola 1

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 1. Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy: 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pok. 27 od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30. Zgłoszenia należy składać osobiście luprzez osobę upoważnioną.
 2. W zgłoszeniu podaje się imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.
 3. W zgłoszeniu osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych należy wymienić miejsce lub miejsca pracy, w których łączny staż pracy spełnia wyżej wymieniony warunek oraz okres zatrudnienia. Ponadto kandydat okazuje Dyrektorowi Delegatury dokument potwierdzający spełnienie wymogu 5-letniego stażu pracy.
 4. Zgłoszenie sporządza się poprzez odpowiednie wypełnienie właściwego formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 (w przypadku kandydatów, o których mowa w pkt 3) do powołanej wyżej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
 5. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a jego oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury.
 6. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej - w przypadku osób będących aktualnie ich pracownikami.
 7. Dyrektor Delegatury przyjmuje zgłoszenia w terminie do dnia 24 lipca 2023 r.
 8. Stosownie do art. 191b § 1, 3 i 4 Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być:
 • osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy lub pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • mąż zaufania;
 • członek komisji wyborczej;
 • osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej w gminie, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;
 • osoba należąca do partii politycznej lub prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
 • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 • administratorem danych osobowych kandydata ujętych w zgłoszeniu będzie Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa; 
 • przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody kandydataw celu przeprowadzenia rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego;
 • podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego;
 • dane osobowe kandydata nie będą udostępniane innym podmiotom;
 • dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku powołania na funkcję urzędnika wyborczego - do czasu zakończenia pełnienia tej funkcji;
 • kandydatowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa - do usunięcia danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem kandydata, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Krajowe Biuro Wyborcze, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..