Skip to main content
Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań

Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań

W dniach 24-26 październik 2023 roku w  studio nagrań w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie odbyło się szkolenie z obsługi studia dla 7 osób zamieszkałych na terenie powiatu tucholskiego. 

Grantodawca : Gmina Kęsowo

Tytuł operacji: Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań

Cel operacji: Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację szkolenia z obsługi studia nagrań dla 7 osób w okresie wrzesień 2023- grudzien 2023

Zakres operacji: W dniach 24-26 październik 2023 roku w  studio nagrań w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie odbyło się szkolenie z obsługi studia dla 7 osób zamieszkałych na terenie powiatu tucholskiego. Łączna liczba godzin - 30

Efekty : Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia wskaźnika LSR : liczba szkoleń w ramach środków LSR- 1 sztuka. W szkoleniu wzięło  udział 7 mieszkańców gminy Kęsowo

Wartość dofinansowania: 11 995,00 zł

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2022/G/PROW/12 zawarta w dniu 30.08.2023 r. w Tucholi pomiędzy Gminą Kęsowo a Partnerstwem „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.