Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

LOGO PFRONWśród szerokiej grupy osób dotkniętych skutkami nawałnic, które ostatnio przeszły nad Polską, są także osoby niepełnosprawne. Osobom tym ze względu na stan ich zdrowia lub ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, musi być zapewniona wzmożona ochrona życia, zdrowia i mienia.

W związku z powyższym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w chwili obecnej prowadzi intensywne działania w zakresie rozpoznania potrzeb osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych.

W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore lub niesamodzielne. – Chcemy, by dostały one dodatkowe wsparcie ze środków PFRON – zadeklarowała Dorota Habich - p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON zwrócił się z prośbą do starostów powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, nakielskiego, radziejowskiego, sępoleńskiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego i żnińskiego, dotkniętych skutkami nawałnic, o przekazanie informacji obejmujących:
a) ilość osób niepełnosprawnych, które dotknęły skutki zdarzeń pogodowych,
b) rodzaj i charakter powstałych szkód,
c) określenie ewentualnych potrzeb, w szczególności w zakresie pomocy w:

- zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, utraconych lub zniszczonych,

- usunięciu powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych, architektonicznych i transportowych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Utrzymywany jest także stały kontakt telefoniczny z kierownictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie wyżej wymienionych powiatów, w zakresie zbierania informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych, związanych z likwidacją skutków nawałnic.

Prosimy osoby niepełnosprawne o zgłaszanie potrzeb do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie ze względu na miejsce swojego zamieszkania.