Drukuj
Kategoria: Informacje dla rolników
ARiMR

Pomoc udzielana jest zgodnie z  § 13p Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia
27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn. zm.).

Beneficjent pomocy: producent rolny,

Wysokość pomocy:

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych  w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane  w gospodarstwie.

Przyznanie pomocy: na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.

Miejsce składania wniosków: Biuro Powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Nabór wniosków: w trybie ciągłym.

Obszar pomocy: teren całego kraju.